วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
          ป๋าจอด แก่นตะเคียน ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน คุณแม่กิมหลิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แก่นตะเคียน


                        นายทยุทธ แก่นตะเคียน (น้องชาย) และ ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียนรับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
***

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

นาง จารุวรรณ ไกรเทพ
นาง ชูศรี กาลวันตวานิช
น.ส. ทรงสรรค์ นิลกำแหง
น.ส. พรทิพย์ วัฒนสุวกุล
น.ส. มาลินี ศุขปรีดี
นาย สมบูรณ์ แก่นตะเคียน
****

แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Library Science,
Faculty of Arts,
Graduate School,
Chulalongkorn University.
นายสมบูรณ์ แก่นตะเคียน  เลขประจำตัวนิสิต ๕๙๑๑๐
Mr. Somboon Kantakian   ID. 59110
เข้าศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาบรรณารักษศาสตร์
เมื่อวันที่ ..  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
วิชาบรรณารักษศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
ได้รับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาบรรณารักษศาสตร์
ป.ชั้นสูง (บรรณารักษศาสตร์)
Graduate Diploma in Library Science
Grad. Dip. (Library Science)
1973

ศึกษาต่อระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาบรรณารักษศาสตร์
ได้รับปริญญา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาบรรณารักษศาสตร์)
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๑๗
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ( อ.ม. )
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
Master of Arts ( M.A. )
M.A. (Library Science)
1974
***

ไม่มีความคิดเห็น:

ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ

สมบัติเป็นเพื่อนแต่ครั้งทำการสอนอยู่ด้วยกัน ที่โรงเรียนเอกชนแถวบางเขน ต่อมาเขาและภรรยาบรรจุเป็นครูสอนมัธยม ...