วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ หอประชุม วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร


วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี
นายสมบูรณ์ แก่นตะเคียน    เลขประจำตัวนักศึกษา....
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา (ทไวไลต์) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๐๙
ชั้นปีที่ กศ.บ.๖ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒
ได้รับปริญญา การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา :   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education
B.Ed. (English)
1969
****
หมายเหตุ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
***

ไม่มีความคิดเห็น:

ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ

สมบัติเป็นเพื่อนแต่ครั้งทำการสอนอยู่ด้วยกัน ที่โรงเรียนเอกชนแถวบางเขน ต่อมาเขาและภรรยาบรรจุเป็นครูสอนมัธยม ...