วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บูรพคณาจารย์บูรพคณาจารย์โรงเรียนเทศบาล ๔ สามกอง

ครูที่เคยสอนชั้นมูลและชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๔ (ชั้นมูล-ป.๑ ถึง ป.๔) โรงเรียนเทศบาล ๔ สามกอง  อ.เมือง ภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๗

***

ครูจันทร์ สืบสิน

ครูวินัย ควรคิด

ครูวิจิตรา เข้มแข็ง

ครูวรรณา เพิ่มพูน

ครูสมปอง แซ่อ๋าง

ครูเอก

****

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

ครูทึ่เคยสอนชั้นมัธยมปี่ที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ (ม.๑ –ม.๓)

โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อ.เมือง ภูเก็ต ระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๐

***

ครูไวทย์ จินะเสนา

ครูนะหุษ รักแต่งาม

ครูนรหัส รักแต่งาม

ครูธนินทร์ รักแต่งาม

ครูทวี ยอแสงรัตน์ (สอนลูกเสือ)

***

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

ครูที่เคยสอนชั้นมัธยมปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖ (ม.๔ – ม.๖) โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

อ.เมือง ภูเก็ต ระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๓

***

ครูวันโน อุดมเวช ป.ป.

ครูวัฒนา วิจิตรกุล พ.ม.

ครูมนัส คชรักษ์ พ.ม.

ครูสุวิทย์ ผลิพัฒน์ พ.ป.

ครูอัศจรรย์ บุนนาค ป.ม.ช.

ครูชูชื่น แสงรัตน์

ครูประดับ สมิตะสิริ

อาจารย์จำรัส   สมพรานนท์  ว.ทบ. พ.ม.

Fr. Joe Flood

Fr. Charles Naranjo

Fr. Rocco J. Leotilo

Fr. Mark Brasutic

Fr. John Ceresatto

Fr. Egidio Airaghi

***

โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช

อาจารย์ที่เคยสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น)

โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๕ ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

***

อาจารย์ทองมาก หงส์ประภัสร  อ.บ. ค.บ.

อาจารย์เกลิ่ม คงแสง  พ.อ. พ.ม. กศ.บ.

อาจารย์ประภัสสร นิยมธรรม  กศ.บ.

อาจารย์จรุณห์ เพชรมุนี  ป.ป. กศ.บ.

อาจารย์ฉลอง ภิรมย์รัตน์  วท.บ.  ป.ม.  M.A.

อาจารย์อัมมร  ศิริรัตน์  ป.ม. กศ.บ.

อาจารย์เตือนใจ ชัยอินคำ   กศ.บ.

อาจารย์วิจิตรา แสงพลสิทธิ์  ป.ม. กศ.บ.

อาจารย์ดำเนิน พุ่มวิเศษ  ป.ป.  กศ.บ.  M.A.

อาจารย์สมบูรณ์ จันทวี  กศ.บ. ป.เฉพาะแนะแนว

อาจารย์วิมลศรี อุปรมัย ป.ม.ช. กศ.บ.

อาจารย์รวีวรรณ นันทพงษ์  ป.ป. กศ.บ.

อาจารย์สมหมาย สุทธิสวาท  ป.กศ.สูง

อาจารย์มนตรี สุตนพัฒน์  ป.ป.  กส.บ.

อาจารย์ช่วงชัย สุขเกื้อ  พ.อ. กศ.บ.

อาจารย์ยี่สุ่น คงนคร  ชำนาญการดนตรี

อาจารย์ปราณี ขาวเนียม  กศ.บ.

อาจารย์ไสว ธรรมชาติ  ป.ม. กศ.บ.

อาจารย์แวว  นิลพยัคฆ์  อาจารย์ใหญ่

***

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

อาจารย์ที่เคยสอนระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย) กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี เรียนภาคไทวไลต์หรือภาคนอกเวลาราชการ ระหว่างพ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๒

ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยบูรพา

***

สอนภาษาอังกฤษ


อาจารย์วิลาศ หันนาคินทร์ อ.บ.  ค.บ.  ป.ม.  Dip. in TEFL

อาจารย์ชูจิตต์ เขียวสมบูรณ์  ป.ม. กศ.บ. Dip. In TEFL
อาจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์ ป.ม. กศ.บ. M.S. in Ed.

อาจารย์ Heat Raper  B.A.

อาจารย์พิมลพรรณ เรพเพ่อร์ กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.S. in Ed.

อาจารย์สนั่น ศรีจักร ป.ม. กศ.บ.

อาจารย์ลดาวัลย์ นุสติ  อ.บ.  ค.บ.  Dip. In TEFL

สอนภาษาไทย

อาจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์  ป.ม. กศ.บ.  M.S. in Ed.

อาจารย์ภมร สรรพานิช  อ.บ.  ค.บ.

อาจารย์สมพร สิงห์โต  อ.บ.  ค.บ.

อาจารย์สุวิมล  ศรีธัญญา  อ.บ.  ค.บ.  M.S. in Ed.

อาจารย์ศศิธร  ศรีจักร  ป.ม. กศ.บ.

สอนวิชาการศึกษาและวิชาพื้นฐาน

รศ. ดร. พนัส หันนาคินทร์ พ.ม. กศ.บ.  B.S.  M.S. Ed.D.

อาจารย์ ดร. อภิรมย์ ณ นคร  กศ.บ. (เกียรตินิยม)  M.S.  Ed.D.

ผศ. สายัณห์ มาลยาภรณ์  อ.บ.  ป.ม.  ค.บ.(เกียรตินิยม)  M.S. in Ed.

อาจารย์สวัสดิ์ เรืองวิเศษ  กศ.บ. พ.ม. M.S. in Ed.

อาจารย์สุธีระ ทานตวณิช  ป.ม. กศ.บ.

อาจารย์อนันต์  ภุมวรรณ  กศ.บ.  พ.ม.

อาจารย์ชฎิล นักดนตรี  ผู้เชี่ยวชาญดนตรี

อาจารย์ประมาณ ฮะกีมี  ป.ม.  กศ.บ.  M.S. in Ed. Cert. in A.V. Com. & Ed Program

อาจารย์วัลลีย์ จันทรสา กศ.บ. M.S. in Ed.

อาจารย์บุญลือ ซ้ายขวัญ  กศ.บ.

อาจารย์วีระ บุณยกาญจน์  กศ.บ. กศ.ม.

อธิการ  ศ. ดร. สาโรช  บัวศรี

รองอธิการ วศ.บางแสน  รศ. สวัสดิ์ ปุศปาคม

รองอธิการ วศ.บางแสน  ศ. ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร   (คนที่สอง)

****

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่เคยสอน แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง

(บรรณารักษศาสตร์)  ป. ชั้นสูง (บรรณารักษศาตร์) และ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) อ.ม. ปีการศึกษา ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗

***

ศ. สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์  อ.บ. M.S. in L.S. (Simmons)

ผศ. วนิดา สุรวดี  อ.บ.  M.S. in L.S. ( Indiana )

ผศ. ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์ อ.บ. (เกียรตินิยม) อนุ.บร. พ.ม. M.S. in L.S. (Illinois)

รศ. สุนทรี หังสสูต อ.บ. อนุ.บร. พ.ม. ALA (England)

ผศ. สาวิตรี แพ่งสภา  อ.บ. อนุ.บร. พ.ม. M.L.S. (Rutgers)

ผศ. อัมพร ทีขะระ  อ.บ. อนุ.บร.  อ.ม.

ผศ. กล่อมจิตต์ พลายเวช  อ.บ. อนุ.บร. M.L.S. (Rutgers)

ผศ. นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ  อ.บ. อนุ.บร. อ.ม.

ศ. ฉลวย วุธาทิตย์  อ.บ. ป.ม. M.A. (Yale)

อาจารย์กานต์มณี ศักดิ์เจริญ  กศ.บ. อนุ.บร. M.L.S. (Texas Woman’s)

อาจารย์อุทัย ทุติยโพธิ์  อ.บ.  M.S. in L.S. (Columbia)

อาจารย์แม้นมาส ชวลิต  อ.บ. M.S. in L.S. (Michigan)

ผศ.ศจี จันทรวิมล  ร.บ.  M.A. in L.S. (Michigan)

อาจารย์ Anne J. Martin B.A. M.L.S. (George Peabody)

*****
Dr. Ralph Weeks and his colleague.
Medicine Hat College
Medicine Hat, Alberta, Canada.
****
Prof. Dr. C. James Schmidt and his colleague.
San Jose State University ( California State University)
San Jose, California, USA.
****
ครู-อาจารย์คนแรก
คุณแม่หลิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แก่นตะเคียน มารดา
ป๋าจอด แก่นตะเคียน  บิดา
****
อาจารย์ผู้เป็นวิทยากรให้การอบรม  บรรยาย ฝึกสอน ฝึกงาน ฯลฯ
ทั้งในประเทศไทย ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
****
ครูพักลักจำ
****
เพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์
ครู-อาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้
ผู้เป็นคุณูปการต่อผม ขอกราบทุกท่าน
ขอฝังไว้ในดวงจิต ชั่วนิจนิรันดร์

****
ข้อมูลอาจารย์บางท่านภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงทาง วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ นามสกุล
ข้อมูลใดผิดพลาด  ขาดตกบกพร่อง
ต้องขออภัยท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ 

****


ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ

สมบัติเป็นเพื่อนแต่ครั้งทำการสอนอยู่ด้วยกัน ที่โรงเรียนเอกชนแถวบางเขน ต่อมาเขาและภรรยาบรรจุเป็นครูสอนมัธยม ...