บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2010

สมบูรณ์แก่นโน้ต: วัดหลิงกู่ นานกิง ๒๕๕๐

ภูเก็ตสารสนเทศ

ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน
ชาติกำเนิด
เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 จุลศักราช 1302 รัตนโกสินทร์ศก 159 คริสต์ศักราช 1940 ณ บ้านทุ่งคาเนียงแตก หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
บิดาชื่อ นายจอด แก่นตะเคียน มารดาชื่อ นางหลิน แก่นตะเคียน มีพี่น้องรวม 15 คน

การศึกษา
สายสามัญ (ป.4) โรงเรียนเทศบาล 4 สามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2493 – 2497, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม3) โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2497 – 2500, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2500 – 2503
สายอาชีพ ป.กศ. โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2503 – 2505, พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2506, กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน พ.ศ. 2512, ป.ชั้นสูง (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515, อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517, Certificate in College Administration, Medicine Hat College, Alberta, Canada 1993, Certificate in Library Automation, San Jose State University, San J…