วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ แก่นตะเคียน
ชาติกำเนิด
เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 จุลศักราช 1302 รัตนโกสินทร์ศก 159 คริสต์ศักราช 1940 ณ บ้านทุ่งคาเนียงแตก หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
บิดาชื่อ นายจอด แก่นตะเคียน มารดาชื่อ นางหลิน แก่นตะเคียน มีพี่น้องรวม 15 คน

การศึกษา
สายสามัญ (ป.4) โรงเรียนเทศบาล 4 สามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2493 – 2497, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม3) โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2497 – 2500, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2500 – 2503
สายอาชีพ ป.กศ. โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2503 – 2505, พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2506, กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน พ.ศ. 2512, ป.ชั้นสูง (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515, อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517, Certificate in College Administration, Medicine Hat College, Alberta, Canada 1993, Certificate in Library Automation, San Jose State University, San Jose, California U.S.A. 1997

ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ
ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อ.เมือง ภูเก็ต พ.ศ. 2505 – 2508, ครูโรงเรียนพงษ์สุภัทร สะพานควาย กทม. พ.ศ. 2508, ครูโรงเรียนวรบุตรวิทยา สะพานควาย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2508 – 2513, อาจารย์ตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2513, อาจารย์โท วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2515, อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2518, อาจารย์ 1 ระดับ 5 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2521, อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2524, อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2527, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2526, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2531, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ. 2532, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ. 2538

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี,รองหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเพชรบุรี, หัวหน้าแผนกหอสมุด วิทยาลัยครูเพชรบุรี,
หัวหน้าฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูเพชรบุรี, รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

เป็นกรรมการภายในสถาบัน
คณะกรรมการการบริหารวิทยาลัยครูเพชรบุรี (ก.ว.), กรรมการกรองผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยครูเพชรบุรี และสถาบันราชภัฏเพชรบุรี, กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี (สปส.), ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, ประธานและกรรมการงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร, คณะกรรมการการบริหารสถาบันราชภัฏเพชรบุรี (กบ.), ประธานคณะกรรมการโครงการอินเตอร์เน็ตของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี, กรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และสำนักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเพชรบุรี, ประธานโครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ 2526 – 2528

เป็นกรรมการภายนอกสถาบัน
กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ กรมการฝึกหัดครู, รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาสำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ โดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กรรมการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรรมการฉลอง 200 ปี วีรสตรีเมืองถลาง 2528, กรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี, กรรมการงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี หลายครั้ง, กรรมการประสานงานและพัฒนาส่งเสริมงานศูนย์วิทยบริการ กรมการฝึกหัดครู, กรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกวันครู 2527, กรรมการจัดทำคำบรรยายและแสดงแสงเสียงงานพระนครคีรี – เมืองเพชร 2528

เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ แต่งตั้งโดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการและกรมวิเทศสหการสำนักนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทยให้ไปพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยครูประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2538 – 2542
เป็นผู้เชี่ยวชาญห้องสมุดวิทยาลัยครู แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม และบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
เป็นสมาชิกตลอดชีพสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ. 2515
การศึกษาและดูงานห้องสมุด
ภายในประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏหลายแห่ง, ห้องสมุดประชาชนหลายจังหวัด, หอสมุดแห่งชาติ, ห้องสมุดเฉพาะหลายแห่ง, ห้องสมุดโรงเรียนหลายแห่ง
ต่างประเทศ
ประเทศมาเลเซีย (University Sains Malaysia, University Utara Malaysia, SEAMEO)
ประเทศสิงคโปร์ (RECSAM)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, วิทยาลัยครูหลวงพระบาง, วิทยาลัยครูบ้านเกิ่น, วิทยาลัยครูเชียงขวาง, หอสมุดแห่งชาติ, โรงเรียนประถมและมัธยมที่กำแพงนครเวียงจันทน์, ห้องสมุดประชาชนเชียงขวาง, ห้องสมุดประชาชนหลวงพระบาง)
ประเทศออสเตรเลีย (Royal Melbourne Institute of Technology)
ประเทศแคนาดา (Vancouver Public Library, Douglas College, Medicine Hat College, University of Alberta, University of British Columbia, Mount Royal College, Calgary Public Library, The University of Calgary, Red Deer College, Lethbridge Community College, Medicine Hat Public Library, Gwantlen University College, Herald School at Medicine Hat, Cresent Heights School at Medicine Hat)
ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of California Los Angeles (UCLA), San Jose State University, San Francisco Public Library, Santa Clara University, Stanford University, San Jose Public Library, Evergreen College)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) พ.ศ. 2518, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พ.ศ. 2520, ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ช.) พ.ศ. 2526, ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. 2522, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) พ.ศ. 2531, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. 2535, เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2539

ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ
บ้านเลขที่ 43/170 ถนนเมืองทอง – บ่อแร่ (หมู่บ้านธารทอง 2) หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. (076) 242729
ผลงานเขียน ( เพียง พ.ศ. ๒๕๔๒ )
เป็นบรรณาธิการวารสารและหนังสือ
วารสารสำนักวิทยบริการ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2539 – 2542, วารสารราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, สารวิทยพัฒนา สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540, เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร : เกษมการพิมพ์, 2533, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์เนื่องใจโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, เอกสารเกี่ยวเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดเพชรบุรี สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542,
วารสารมุนี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2523, วารสารทวารวดี วิทยาลัยครูเพชรบุรี เพชรบุรี, 2531, ทองร่วง เอมโอษฐ์ ช่างปูนปั้นเมืองเพชร เพชรบุรี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดภาคกลาง วัดมหาธาติวรวิหาร, 2529, พระราชวังในจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี, 2529, สมุดเพชรบุรี 2525 เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 2525, พระธาตุจอมเพชร เพชรบุรี : จังหวัดเพชรบุรี, กรมศิลปากร, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2532 ฯลฯ

บรรณานุกรมงานเขียน
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. Subject Headings. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2522. 43 หน้า.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. การทำบัตรรายการหนังสือภาษาไทย. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2522. 70 หน้า.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. การทำบัตรรายการหนังสือโสตทัศนวัสดุ. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2522, 55 หน้า.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ, พระราชวังในจังหวัดเพชรบุรี 46 – 61 กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2529.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย, ห้องสมุดกับศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2525.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. งานเทคนิคของห้องสมุด. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี , 2527. 212 หน้า.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ชื่อถลาง และภูเก็ต, รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ถลาง. 20 – 31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2528.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. บทบรรณาธิการ : เพชรบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จฯ มาประทับ, เอกสารเกี่ยวเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดเพชรบุรี. หน้า 6 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543 4(2) : 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2542.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ประวัติเมืองเพชรบุรี, ประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 27 1-27 เพชรบุรี, โรงพิมพ์อนุกูลกิจ, 2522.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ประวัติวัดเพรียง, อนุสรณ์งานฉลองสมโภชวัดเพรียง. 11 –16 กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ ดีแอลเอส, 2530.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี. วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2520.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ประวัติเมืองภูเก็ต. วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2520.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. เมื่อพระปกเกล้าฯ เสด็จตำบลสองพี่น้อง, ทิวตาล. กันยายน 2530, หน้า 4.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. เมื่อพระปกเกล้าฯ เสด็จตำบลสองพี่น้อง, สาส์นมวลชน. 1 สิงหาคม 2530, หน้า 5
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. เรื่องของรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาวัง, สาส์นมวลชน. 2 พฤษภาคม 2531, หน้า 10.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. เสี้ยวหนึ่งของเจ้าเมืองเพชร, สาส์นมวลชน. 1 มีนาคม 2531, หน้า 11.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. เหตุใด ร.5 โปรดฯให้สร้างวังบ้านปืน, สาส์นมวลชน. 2 พฤษภาคม 2530, หน้า 7.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. การปลูกข้าวในสมัยก่อน, สาส์นมวลชน. 16 มีนาคม 2530, หน้า 7.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. การละเล่นที่ค่ายหลวงหาดเจ้าฯ, สาส์นมวลชน. 16 พฤศจิกายน 2530, หน้า 7.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ปราสาทวัดกำแพงแลง, สาส์นมวลชน. 1 มิถุนายน 2530, หน้า 7, 15.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. พระดีเมืองเพชร, สาส์นมวลชน. 1 สิงหาคม 2530, หน้า 9.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. พระพุทธเสลเจดีย์, สาส์นมวลชน. 1 พฤศจิกายน 2530, หน้า 13.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. พระราชปณิธานพระจอมเกล้าฯ, สาส์นมวลชน. 16 กุมภาพันธ์ 2531, หน้า 11.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. พ่อขุนรามคำแหงเคยเสด็จมาเมืองเพชรจริงหรือ, สาส์นมวลชน. 16 พฤษภาคม 2530 หน้า 7.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. วังบ้านปืน : แหล่งท่องเที่ยวของคนเมืองเพชร, สาส์นมวลชน. 16 ธันวาคม 2530, หน้า 6.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. สมเด็จพระนเรศวรเสด็จเมืองเพชรทำไม, สาส์นมวลชน. 16 เมษายน 2530, หน้า 7.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. หลวงบำราบประทุษฐ, สาส์นมวลชน. 1 ตุลาคม 2530, หน้า 12.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน. ห้องศาสตราคมบนพระนครคีรี, สาส์นมวลชน. 16 มกราคม 2530, หน้า 5.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน และสุขสมาน ยอดแก้ว. แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี. 84 – 88. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2529.
สมบูรณ์ แก่นตะเคียน และเสยย์ เกิดเจริญ. ประวัติสะพานพระจอมเกล้า, สะพานพระจอมเกล้า. สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี, 2528. 28 หน้า.

ญาณสติ #๗ ซีฟูดอร่อยเหาะ

สมบัติเป็นเพื่อนแต่ครั้งทำการสอนอยู่ด้วยกัน ที่โรงเรียนเอกชนแถวบางเขน ต่อมาเขาและภรรยาบรรจุเป็นครูสอนมัธยม ...